KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Deklaracja Dostępności

Właściwa treść Deklaracji Dostępności

Przedszkole Nr 17 "Kółko Graniaste" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo – mapka, skany

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa - Dorota Łosiowska - Zawada,
adres e-mail - dlosiowska@edu.um.warszawa.pl,
numer telefon - (22) 826-58-65.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Przedszkola nr 17 Kółko Graniaste, Pl. J. H. Dąbrowskiego 10, 00-055 Warszawa

W odległości 500 m od wejścia głównego znajdują się: Stacja Metro Świętokrzyska oraz przystanki ZTM – Metro Świętokrzyska lub Królewska. W rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Komunikacja miejska:

Dojazd do przystanku Królewska liniami: 4, 15, 18, 35, 102, 105, 107
Uwaga: dostęp do przystanków Królewska za pomocą przejść dla pieszych w poziomie

Dojazd do przystanku Metro Świętokrzyska liniami: 4, 14, 18, 35, 178, 520, 517, Metro Świętokrzyska M1 i M2
Uwaga: dostęp do przystanku Metro Świętokrzyska za pomocą przejść dla pieszych w poziomie. Dostęp do stacji Metro Świętokrzyska za pomocą schodów i wind.
Samochód:

Pl. J.H. Dąbrowskiego 10, wzdłuż placu znajdują się płatne miejsca parkingowe.
Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia.

Aby dostać się do budynku, należy uruchomić wideofon umiejscowiony w furtce po prawej stronie, następnie przejść chodnikiem znajdującym się po lewej stronie wzdłuż budynku i na końcu budynku skręcić w prawą stronę, gdzie znajduje się wejście główne. Po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków, po prawej schody - 7 stopni z poręczą po lewej stronie. Drzwi wejściowe - otwierane ręcznie po użyciu wideofonu znajdującego się na ścianie po lewej stronie.

Dostępność parkingu.

Ze względu na lokalizację przedszkole nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Strefa płatnego parkowania - miejsca parkingowe przy Placu J. H. Dąbrowskiego.
Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Uwaga: Ulice dookoła pl. J.H Dąbrowskiego (w bezpośrednim sąsiedztwie z przedszkolem) są jednokierunkowe.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku.
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób z niepełnosprawnościami do budynku są pracownicy obsługi.

Utrudnienia

W budynku są schody, które prowadza na pierwsze piętro, nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Wszystkie warsztaty z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchu mogą odbywać się na parterze budynku.

Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu lub on-line.

Brak pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących.

Pies przewodnik

Dyrektor po wcześniejszym umówieniu wyraża zgodę na wstęp na teren przedszkola psa przewodnika.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych